Coneix-nos millor

Informació econòmica, financera i de solvència de la teva mutualitat

Informes i documents econòmics

Informe d’avaluació de l’impacte financer dels riscs associats al canvi climàtic

Comptes anuals individuals i informe de gestió

Comptes anuals consolidats i informe de gestió

Normativa

Estatuts socials

Aprovats per l’Assemblea General celebrada el 22 de juny de 2021

Reglament de prestacions

Aprovats per l’Assemblea General celebrada el 28 de juny de 2023