Canal de denúncies

Compromesos amb la transparència, ètica i bon govern de la mútua, hem establert aquest mecanisme de denúncia de possibles conductes irregulars que s’hi poguessin produir.

A Alter Mútua estem plenament compromesos amb els principis de transparència, ètica i responsabilitat en el bon govern de l’entitat.

Per aquest motiu, hem establert aquest mecanisme de denúncia sobre les conductes irregulars que s’hi poguessin produir i poguessin suposar incompliments de la normativa interna o actes contraris a la legalitat.

Podran presentar denúncia les persones vinculades laboralment o professionalment amb la mútua, així com proveïdors, personal adjudicatari, becaris o participants en estudis de recerca. En aquest cas, a Alter Mútua garantirem la confidencialitat de la persona informant, que podrà optar a presentar la denúncia de manera anònima.

Aquest canal no està destinat a queixes o reclamacions relacionades amb els drets dels mutualistes o assegurats que, si escau, s’han d’adreçar al Servei d’Atenció a la Mutualista.

Formulari de denúncia

Pots enviar-nos la teva denúncia utilitzant el formulari següent

Tens relació directa amb els fets? *
Saps si l’òrgan directiu de l’entitat coneix els fets? *

Declaro que la comunicació la realitzo de bona fe i que, llevat d’error involuntari, les dades que he consignat en aquest formulari són certes *

Política de privacitat resumida: Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats i Advocades, com a entitat responsable del tractament de les seves dades de caràcter personal tractarà les seves dades personals per a gestionar, investigar i tramitar la seva denúncia. La seva identitat com a informant serà en tot cas reservada, i no es comunicarà a les persones a les quals es refereixen els fets relatats en cap cas. Tampoc es comunicarà la seva identitat a tercers tret que resultés imprescindible per a la recerca dels fets denunciats prèvia ponderació dels interessos i drets de l'informant. Per a obtenir més informació sobre com tractem les seves dades personals i com exercir els seus drets, pot dirigir-se a la Política de privacitat del canal de denúncies i prevenció davant l’assetjament i la violència en el treball, en el següent enllaç