Òrgans de govern

Assemblea general

És l’òrgan suprem que expressa la voluntat social i de govern de la mútua, essent les seves decisions d’obligat compliment pels mutualistes. Dintre de les seves competències destaca l’examen i resolució anual de la gestió de la Junta directiva, dels estats dels comptes econòmics i del pressupost, l’elecció dels membres de la Junta directiva i de la Comissió de Control i la modificació d’estatuts i aprovació, modificació o supressió del Reglament de les prestacions. Hi participen tots els mutualistes de l’entitat.

Junta directiva

És l’òrgan de gestió, administració i representació de la mútua, complint i fent complir els estatuts, reglaments i els acords de l’Assemblea general. Té com a funció fixar les directrius generals d’actuació de l’entitat. La Junta directiva escull els membres de les Comissions i Comitès, el president, vicepresident, secretari, tresorer i oïdor de comptes i la direcció general. Està formada per advocats i advocades, que vetllen per oferir la millor previsió social que el col·lectiu necessita.

President

 • Sr. José-Félix Alonso-Cuevillas Sayrol

Vicepresidenta

 • Sra. Carme Adell Artiga

Secretari

 • Sr. Albert Sant i Pont

Tresorer

 • Sr. Abel Pié Lacueva

Oïdor de comptes

 • Sr. Frederic Munné Catarina

Vocals electius

 • Sra. Olga Arderiu Ripoll
 • Sr. Max Arias Blázquez
 • Sra. Maria Assumpció Lleonart Sol
 • Sr. Pol Olivet Rivera
 • Sr. Josep Oriol Rusca Nadal
 • Sra. Isabel Pedrola Román-Naranjo

 • Sr. Manuel Piñol Dastis

Vocals representants

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona

 • Sr. Carles García Roqueta

Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

 • Sra. Flor Carrasco Gómez

Consell de l’Advocacia Catalana

 • Sr. Albert Sierra Vicens

Consejo General de la Abogacía Española

 • Sr. Pascual Valiente Aparicio

Comissió executiva

Comissió de la Junta directiva formada pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer, el comptador i el director general. Te la facultat de decidir tots els assumptes de caràcter urgent, sempre que no siguin competència indelegable d’altres òrgans de govern.

Comissió d’auditoria

La Comissió d’auditoria és el canal de comunicació entre la Junta directiva i els auditors. Avalua els resultats de cada auditoria i les respostes de l’equip de gestió a les seves recomanacions. Així mateix, comprova l’adequació i la integritat dels sistemes de control intern, examina el compliment de les regles de govern i planteja les propostes necessàries per a millorar-les. Està formada per membres electes i personal de la direcció.

President

 • Sr. Abel Pié Lacueva

Secretari

 • Sr. Frederic Munné Catarina

Vocal

 • Sr. Albert Sant i Pont

Comissió de control

Comissió elegida anualment per l’Assemblea General i formada per tres mutualistes que no siguin membres de la Junta Directiva. S’encarrega de la verificació del funcionament financer de l’entitat.

Vocals

 • Sr. Emilio Alcodori Ballabriga
 • Sr. José Blasi Navés
 • Sr. Xavier Tamareu Badimón

Comissió de Prestacions socials

Comissió encarregada d’estudiar les sol·licituds d’ajuda solidaria per a aquells mutualistes o familiars de mutualistes que es troben en situació de precarietat, ajudes que van a càrrec del patrimoni de tots els mutualistes. La comissió està formada per dos mutualistes designats per l’Assemblea general i fins a tres designats per la Junta directiva.

Presidenta

 • Sra. Olga Arderiu Ripoll

Vocals

 • Sra. Maria Assumpció Lleonart Sol

 • Sra. Mónica Gual de Diego
 • Sra. Marta Rubio Carrillo

Defensor del mutualista

Persona encarregada de resoldre les reclamacions interposades pels mutualistes, assegurats i beneficiaris. El Defensor del mutualista és un mutualista de reconegut prestigi nomenat per la Junta directiva que no pot formar part de la Junta Directiva ni de la Comissió de control.

 • Sr. Marius Miró Gili

Presidència d’Honor

Anomenada per l’Assemblea general pels seus mèrits

Presidenta d’honor

 • Montserrat Pinyol Pina

Direcció general

La Direcció general porta la gestió de l’entitat, en dependència de la Junta directiva. En concret, és la responsable de la gestió econòmica i del compliment de la normativa i dels objectius fixats per la Junta i és responsable de l’organització interna i de la direcció del personal.

Direcció general

 • David Gabarró Francés

Servei d’atenció al mutualista

Atén les queixes, reclamacions, suggeriments i incidències dels mutualistes, assegurats i beneficiaris de les accions i acords de la mutualitat.

Responsable

 • Sra. Isabel Manzanas

Estatuts socials

Aprovats per l’Assemblea General celebrada el 22 de juny de 2021