• Les exclusions de l'assegurança d'Accidents són les següents: - Activitat dolosa de l’assegurat o el beneficiari. - Actes d’imprudència temerària, ...

    15 març 2022

  • L'import que percebran els beneficiaris tributarà per l'impost de successions.

    15 març 2022