Les exclusions de l’assegurança d’Accidents són les següents: – Activitat dolosa de l’assegurat o el beneficiari. – Actes d’imprudència temerària, esports de risc. Pots consultar el detall complet de les exclusions d’aquesta assegurança en el Reglament de la prestació.