Les exclusions de l’assegurança de Viduïtat són les següents: – Conseqüències de malalties o accidents anteriors a la contractació de l’assegurança. – Activitat dolosa de l’assegurat o el beneficiari. – Actes d’imprudència temerària, esports de risc. Pots consultar el detall complet de les exclusions d’aquesta assegurança en el Reglament de la prestació.