Política de privadesa

Banner Izquierdo
POLÍTICA DE PRIVADESA

Amb la informació que li proporcionem a continuació Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats vol que vostè conegui quina és la política de privadesa aplicada pel que fa al tractament de les seves dades personals fins i tot mitjançant l'ús de l'Assessor virtual que Alter Mútua posa a seva disposició pels canals en els quals es troba habilitat.

L'Assessor virtual d'Alter Mútua és un sistema informàtic posat a disposició de les persones que sol·liciten informació a Alter Mútua i per a aquells que tenen contractats serveis amb Alter Mútua, capaç de mantenir una conversa amb ells i donar respostes sofisticades i automàtiques per tal de resoldre les consultes plantejades així com iniciar els tràmits per a la contractació dels serveis oferts per Alter Mútua, per qualsevol dels canals en els que es troba habilitat. Les dades demanades per l'Assessor virtual d'Alter Mútua seran tractades en els mateixos termes que els descrits en la present Política de Privadesa.


Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats ("Alter Mútua")
CIF: V08264178
Adreça postal: C/ Roger de Llúria, 108, Barcelona
E-mail: altermutua@altermutua.com
Telèfon: 93 207 77 75
Contacte del DPO: dpo@altermutua.com


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractarem les dades que ens faciliti amb les següents finalitats: rebre, gestionar, tramitar i donar resposta a les peticions, sol·licituds, incidències o consultes que vostè realitzi, fins i tot per mitjans electrònics, a través dels canals que Alter Mútua té habilitats per a això en els que és aplicable aquesta Política de Privadesa. Així mateix, Alter Mútua podrà gestionar les seves peticions, sol·licituds, incidències o consultes i, si escau, enviar-les comunicacions comercials que puguin ser del seu interès.

En el cas que vostè estigui en procés d'alta o ja sigui alta a Alter Mútua com a mutualista, assegurat i/o beneficiari, les seves dades també es destinaran a executar i desenvolupar l'objecte del títol i/o prestacions en què vostè consti, facilitar la tramitació de l'assegurança i reassegurança, obtenir informació estadística actuarial, prevenir el frau en l'assegurança i desenvolupar les activitats i funcions pròpies de la Mútua, incloses la promoció i comercialització dels seus serveis, prestacions i productes.


Quines dades tractarà Alter Mútua?

Alter Mútua tractarà les següents categories de dades de les persones que es posin en contacte a través de l'Assessor virtual o dels altres mitjans, fins i tot els electrònics, que habiliti Alter Mútua per a això:

  • Dades identificatives del consultant/mutualista: nom, cognom, DNI, data de naixement.

  • Dades identificatives de parents de primer, segon o tercer grau de parentiu del consultant/mutualista: nom, cognom, DNI, data de naixement.

  • Dades de contacte: adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon.

  • Altres dades que es facilitin a Alter Mútua per ser necessaris per a resoldre la consulta plantejada en funció de la relació que es tingui amb Alter Mútua.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran pel termini legalment establert, mentre no ens sol·liciti la seva supressió i quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.


Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades ja sigui a través de l'Assessor virtual com a través dels formularis de contacte que puguin posar-se a la seva disposició és l'aplicació de mesures precontractuals, l'execució d'un contracte o fins i tot el consentiment en el cas de haver subscrit alguna prestació com a mutualista o estar designat com assegurat i/o beneficiari, tot això amb la finalitat de gestionar, tramitar i donar resposta a les peticions, sol·licituds, incidències o consultes que vostè ens faciliti, fins i tot per mitjans electrònica.

Si utilitza alguns dels nostres formularis, haurà d'emplenar els camps marcats com "obligatoris". Si no es faciliten totes les dades de caràcter personal requerits per Alter Mútua, podria implicar una incompleta atenció de la sol·licitud requerida.

Haurà de comunicar al Alter Mútua seves dades personals actuals a fi que la informació continguda en els seus fitxers estigui actualitzada i sense errors.


A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades podran ser cedides als destinataris que s'indiquen a continuació, pels motius que a continuació s'expliquen:

  • Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què Alter Mútua està subjecta per la seva activitat.

  • Forces i cossos de seguretat: quan la nostra organització sigui requerida a facilitar informació en compliment d'una obligació legal.

  • Proveïdors que necessitin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que Alter Mútua hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals Alter Mútua té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privadesa.

Si en el futur Alter Mútua realitzés altres cessions de dades personals, l'informarem oportunament.


Fem transferències internacionals de dades?

Alter Mútua té contractats els serveis de proveïdors tecnològics ubicats en països que no disposen de normativa equivalent a l'europea ("Tercers Països"). Aquests proveïdors han subscrit amb Alter Mútua dels contractes de confidencialitat i tractament de dades exigides per la normativa per a proveïdors ubicats a tercers països, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privadesa.

Per a més informació sobre les garanties a la seva privadesa, pots dirigir al Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.


Fem decisions individuals automatitzades?

L'Assessor virtual d'Alter Mútua no adopta decisions que puguin afectar basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Tots els processos de presa de decisions de la nostra entitat relacionades amb les seves candidatures es realitzen amb intervenció humana.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Pot exercir el seu dret d'accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.

Igualment, té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.

Vostè podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions que preveu la legislació vigent, en el domicili social d'Alter Mútua (c/ Roger de Llúria, 108 de Barcelona) o sol·licitar-ho mitjançant l'enviament de correu electrònic a: sam@altermutua.com.

En el cas que no obtingui una resposta satisfactòria i desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pot acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).

ALTER MÚTUA Copyright © 2008 · CIF: V08264178 · Roger de Llúria, 108 · 08037 Barcelona · Tel. 93 207 77 75 · Avís Legal · Política de privadesa · Política de cookies
App Store Goggle Play