Estalvi FuturL’estalvi d’avui, el descans de demà

És un Pla d’estalvi per a aquells advocats i els seus familiars que volen un producte sense ensurts, ja que té un interès fix garantit del 3,00% durant les dues primeres anualitats, a partir de la tercera anualitat té una rendibilitat mínima garantida del 0,25% durant tota la seva vigència, més la participació dels beneficis obtinguts en cada exercici.

Es pot disposar dels estalvis i de tots els excedents de rendibilitat quan es necessitin, ja que se'n pot demanar el rescat un cop transcorreguts dos anys, així com un préstec amb interès preferent fins al límit de capital que tingui acumulat.

A més, és un producte que té avantatges fiscals per a aquells advocats que treballen per compte propi i estan a la Mútua com a opció alternativa al règim d’autònoms, ja que les aportacions es poden reduir de la base imposable de l’IRPF o deduir com a despesa de l’activitat professional.

  • Protecció per a la jubilació
  • Màxima rendibilitat: interès tècnic fix garantit durant tota la vigència del contracte.
  • Participació en beneficis: si la rendibilitat obtinguda supera l’interès fix garantit, el benefici reverteix sobre els seus estalvis.
  • Flexibilitat: les aportacions es poden fer de forma periòdica o única.
  • Llibertat d’aportació: les aportacions es poden fer amb periodicitat mensual, trimestral, semestral, anual o única.
  • Protecció familiar: en cas de mort del mutualista els familiars reben els estalvis acumulats.
  • El millor tracte fiscal: els advocats que treballen per compte propi i estan a la Mútua com a opció alternativa al règim d'autònoms poden aconseguir una reducció fiscal de la base imposable o es poden deduir les aportacions realitzades a la Mútua com a despesa de l'activitat professional.
  • Possibilitat de rescat de l’estalvi constituït.
  • Un interès sense fluctuacions ni sorpreses inesperades. Els plans d’estalvi d’Alter Mútua asseguren un interès garantit tota la vida, a més de la participació dels beneficis obtinguts a cada exercici.
Rendibilitat mitjana 3 darrers exercicis

3,00%

Avantatges Fiscals

Els plans d'estalvi de la Mútua ofereixen la major rendibilitat i alhora importants avantatges fiscals, ja que les aportacions que realitzes es poden reduir el 100% de la teva base imposable, o bé, si treballes per compte propi i estàs a Alter Mútua com a opció alternativa al Règim de Treballadors Autònoms (RETA), te les pots deduir com a despesa de l'activitat professional.

Límits de deducció/reducció fiscal segons la Llei 36/2006:

Import màxim deduïble com a despesa de l'activitat professional Import màxim reduïble de la base imposable Import total objecte deducció/ reducció
Mutualistes exercents per compte propi 14.652,36 €
(per a l’exercici 2019) 
8.000 €*  22.652,36 € 

*Límit sempre que no superi el 30% del rendiment net del treball

 

D’acord amb el que preveu l’Ordre ECC/2316/2015, de 4 de novembre, relativa a les obligacions d’informació i classificació de productes financers, l’indicador de risc d’aquest producte és el informat en el quadre adjunt i les alertes de liquiditat són les que es detallen a continuació:

1 / 6
Aquest número és indicatiu del risc
del producte, sent 1/6 indicatiu de
menor risc i 6/6 de major risc.
"El reemborsament, rescat o la devolució anticipada d’una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions".
 

Productes relacionats

Assegurança de Dependència:
Pensió mensual vitalícia en cas d’incapacitat per desenvolupar la vida quotidiana de forma autònoma. Cobreix l’estat de gran dependència i també la dependència severa i està adaptada al que preveu la normativa estatal (Llei 39/2006).

Pla de Previsió Assegurat:
És un pla d’estalvi pensat per a la jubilació amb un interès fix garantit, a més de la participació en els beneficis obtinguts durant cada exercici, i amb avantatges fiscals per a tots els advocats i els seus familiars.

Per a més informació:
Tel. 93 207 77 75
assessors@altermutua.com

ALTER MÚTUA Copyright © 2008 · CIF: V08264178 · Roger de Llúria, 108 · 08037 Barcelona · Tel. 93 207 77 75 · Fax. 93 207 11 85 · Avís Legal · Política de privadesa
App Store Goggle Play