Assegurança d'Accidents

La protecció davant els imprevistos

Consisteix en la indemnització del capital assegurat en cas de mort per accident del mutualista o de qualsevol dels seus familiars inscrits.

La cobertura tindrà efecte tant si la mort es produeix en el moment de l'accident com si és conseqüència d’aquest accident dins del termini d'un any després de succeir.

 • Cobertura per a qualsevol tipus d’accident esdevingut en el terreny personal i professional.
 • Accident de circulació.
 • Cobertura 24h.
 • Cobertura 'in itínere'.
 • Flexibilitat en la contractació del capital.
 • Possibilitat de complementar la cobertura amb:
  • Capital en cas de mort per qualsevol causa
  • Capital o renda en cas d’Invalidesa
  • Renda per orfenesa per a fills o menors tutelats
  • Renda en cas de dependència severa i gran dependència
 • Protecció econòmica per a la família

Períodes de carència Cobertura immediata

Productes relacionats

Assegurança de Vida:
Indemnització del capital assegurat en cas de mort per qualsevol causa, tant per malaltia comuna com per malaltia professional o accident, del mutualista i de qualsevol dels seus familiars inscrits.

Prestació de Viduïtat
Renda mensual vitalícia que se satisfarà al cònjuge o parella designada en el cas de mort de la persona assegurada.

Invalidesa Professional:
Indemnització del capital assegurat en cas que el mutualista no tingui la capacitat de desenvolupar l’exercici de l’advocacia a causa de reduccions anatòmiques o funcionals greus per malaltia o accident.

Incapacitat Professional Absoluta:
Pensió mensual en el cas de no poder desenvolupar cap relació laboral o activitat professional degut a una situació física irreversible provocada per malaltia o accident.

Assegurança de Dependència:
Pensió mensual vitalícia en cas de tenir un grau d’invalidesa que impedeixi desenvolupar la vida quotidiana de forma autònoma. Cobreix l’estat de gran dependència i també la dependència severa i està adaptada al que preveu la normativa estatal (Llei 39/2006).

Per a més informació:
Tel. 93 207 77 75
assessors@altermutua.com

ALTER MÚTUA Copyright © 2008 · CIF: V08264178 · Roger de Llúria, 108 · 08037 Barcelona · Tel. 93 207 77 75 · Fax. 93 207 11 85 · Avís Legal · Política de privadesa
App Store Goggle Play